• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Mílí rodičia, študenti, spolupracujúce inštitúcie. Podľa § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 stáva ŠKOLOU UMELECKÉHO PRIEMYSLU, a to podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Vzhľadom na uvedené Vám oznamujeme, že Stredná umelecká škola mení od 1. septembra 2019 svoj názov na:ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU >>> Sídlo školy, IČO aj DIČ zostávajú NEZMENENÉ.
Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili už tradične v priestoroch kinosály CINEMAXu. Po tónoch štátnej hymny sa všetkým prítomným žiakom a pedagógom prihovorila pani riaditeľka, Ing. K. Pindešová. Vrelo privítala žiakov 1. ročníka a popriala im, aby sa im darilo v našej škole a maturantov „upozornila“ na perný školský rok pre nich. Zároveň privítala a predstavila nové panie zástupkyne, pani PaedDr. R. Eštvanovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole ako zástupkyňa pre všeobecné predmety a pani Mgr. L. Pločicovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole v pozícii zástupkyne pre odborné predmety. Na záver popriala všetkým príjemný kultúrny zážitok z filmového…
Strana 9 z 9