O škole

História

V roku 1960 vzniklo učilište, ktoré nieslo názov Odborné učilište Okresného stavebného podniku v Prešove so sídlom v Sabinove. Toto učilište zabezpečovalo vyučovanie iba v učebnom odbore murár. V roku 1971 bola odovzdaná pre školu nová budova na Vodárenskej ulici v Prešove. Škola zabezpečovala vyučovanie v rôznych profesiách stavebného zamerania pre malé podniky miestneho hospodárstva vo Východoslovenskom kraji. Postupne škola menila názov až do roku 1993, kedy ministerstvo školstva, pod ktoré škola patrila, osvedčilo a potvrdilo označenie Stredné odborné učilište (SOU).

Od školského roka 1992/93 boli postupne zavádzané do siete našej školy nové odbory umelecko-remeselného zamerania. Ako prví to boli umeleckí rezbári a umeleckí kováči. Postupne každý rok sme otvárali nové odbory. Pribudli umeleckí stolári, umelecké čipkárky a umeleckí keramici. Väčšina absolventov týchto učebných odborov pokračovala v nadstavbovom štúdiu, čím žiaci získavali úplné stredoškolské vzdelanie.

Pre potreby východoslovenských divadiel otvorila naša škola od roku 1998 nové študijné odbory scénických umelecko-remeselných prác so zameraním na parochniarske a maskérske práce, kroje a kostýmy aj maľbu dekorácií a interiérov. Nové krajské mesto Prešov malo snahu o získanie čo najvyššieho kreditu v umeleckom vzdelávaní. Preto sme na škole začali vyučovať žiakov v štvorročných študijných odboroch úžitkového výtvarníctva v strednej umeleckej škole (SUŠ) v odboroch propagačné výtvarníctvo, grafická úprava tlačív a tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Zavedením týchto študijných odborov získala škola celoslovenskú pôsobnosť.

Dňa 1. 7. 2001 bola Krajským úradom v Prešove zriadená Združená stredná umelecká škola, ktorá vznikla spojením Stredného odborného učilišťa a Strednej umeleckej školy. Tým bola vlastne zavŕšená legislatívna prestavba školy.

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania bol škole vydaný dodatok k zriaďovacej listine, na základe ktorého sa škola od 1. 9. 2008 premenovala na Strednú odbornú školu na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove.

Vzhľadom na typ a zameranie školy, škola podala žiadosť a od 1. 1. 2009 je premenovaná na Strednú umeleckú školu. 

V súčasnosti sa na škole vyučujú iba štvorročné študijné odbory umelecko-remeselného zamerania, ako sú napríklad propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn a grafický dizajn. Absolventi týchto odborov získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské vzdelanie (maturitu) a väčšina z nich pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 je Stredná umelecká škola premenovaná na Školu umeleckého priemyslu.

Postupne sú podľa záujmu zo strany verejnosti zavádzané do siete školy nové študijné odbory umeleckého zamerania. Informácie o nových odboroch sú zverejňované na stránke školy.