O škole

Zameranie školy

Škola umeleckého priemyslu na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove patrí k vzdelávacím inštitúciám, ktoré majú svoje významné postavenie v poskytovaní vzdelávania v oblasti stredného umeleckého školstva.

Škola vytvára čo najlepšie materiálne a priestorové podmienky na vzdelávanie mladých, výtvarne talentovaných ľudí a po obsahovej stránke prostredníctvom svojho školského vzdelávacieho programu ich pripravuje pre prax a na štúdium na vysokých školách, hlavne umeleckého výtvarného zamerania.

Informácia o miere nezamestnanosti absolventov našej školy: LINK

V súčasnosti škola poskytuje vzdelávanie v štvorročných študijných odboroch skupiny 82,  ktorých štúdium žiaci ukončujú maturitnou skúškou. Sú to tieto študijné odbory denného štúdia:


8260 M propagačné výtvarníctvo

8283 M reklamná tvorba

8261 M propagačná grafika

8221 M dizajn - grafický a priestorový dizajn 

8296 M grafický dizajn