O škole

Rodičovské združenie

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

 

Názov: Rodičovské združenie pri ŠUP

Adresa: Vodárenská 3, 080 01 Prešov

IČO: 1731961717

Členský príspevok v školskom roku 2018/2019:  
 

30 €/ žiak

15 € / žiak – ak sú na škole súrodenci

 7 €/ žiak – ak je žiak poberateľom soc. štipendia

RODIČOVSKÁ RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Predseda:   Ján Hribľan   I.B trieda
Hospodár:   Ing. J. Heriban    III. B trieda
Člen:   Viera Štapinská    IV.A
Člen:   Mark Kokinčák   II.B
Člen:   Pavol Pacosa   IV.B
Člen:   Adela Jamrichová   III.A
Člen:   Marek Krajňák   I.A
Člen:   Bc. Lucia Vlkolínska   II.A
Koordinátor RZ:   Mgr. art. P. Varchoľ    

Príspevok rodičovského združenia je možné uhradiť na číslo účtu:  4023824510/7500

 IBAN: SK30 7500 0000 0040 2382 4510