O škole

Spolupráca

V našej škole používame v rámci výučby ProgeCAD Professional. Dodávateľom školskej verzie konštrukčného 2D&3D programu progeCAD je konštrukčná a vývojová kancelária SoliCAD, s.r.o.

alt

 
Naša škola spolupracuje pri realizácii pedagogickej praxe študentov na vysokoškolskom stupni denného štúdia s Prešovskou univerzitou v Prešove. Cieľom pedagogickej praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do didaktického procesu. 
 

Osvedčená je dlhodobá spolupráca s RP MPC v Prešove, CPPP. Spolupracovali sme aj s niektorými súkromnými zariadeniami a vytvárali LOGO-manuál pre vybrané základné školy v Prešove.

Efektívnu spoluprácu sme nadviazali aj s týmito firmami a inštitúciami: