Talentové skúšky

Výsledky talentových skúšok - TU Pokyny pre zákonných zástupcov v prílohe. 
Výsledky prijímacích skúšok po 2. kole (19.6.2018) v  šk. roku 2018/2019 Por. číslo  Kód žiaka  Body za ZŠ a súťaže  Body za prijímacie skúšky  Body  celkom  Kód rozhodnutia Študijný odbor, na kt. bol žiak prijatý  1.   S152 0 138 162 PT 8260 M propagačné výtvarníctvo  2.  S150 0 171 189 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 3.  S151 0 138 152 PT 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn 4.  S153 0 138 168 PT 8261 M propagačná grafika      
Riaditeľstvo strednej umeleckej školy na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove oznamuje, že dňa 19.6.2018 sa uskutoční 2. kolo talentových skúšok. Prihlášku na štúdium na strednej škole je potrebné doručiť v termíne do 12.6.2018. V prípade, ak uchádzač úspešne vykonal talentovú skúšku na výtvarnom odbore na inej strednej škole, pripojí k prihláške overenú kópiu alebo originál rozhodnutia riad. školy (po overení bude originál rozhodnutia vrátený). Ďalšie informácie o voľných miestach a kritériách pre prijatie - LINK 
Strana 1 z 8