Talentové skúšky - základné informácie

Ponúkame možnosť individuálnych konzultácií a obhliadky školy pre verejnosť po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu a času s vedením školy.

OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021 ŠUP V PREŠOVE PLÁNUJE PONÚKAŤ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:

8641 M propagačné výtvarníctvo

8633 M reklamná tvorba

8603 M grafický a priestorový dizajn

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn - NOVÝ ODBOR 

8614 M dizajn interiéru - NOVÝ ODBOR 

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií.

Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

  1. Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky

T: do 1. 2. 2020                      Z: riaditeľ strednej školy

  1. Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy

T: do 20. 2. 2020                     Z: zákonný zástupca žiaka

  1. Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu

T: do 28. 2. 2020                    Z: riaditeľ základnej školy

Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca alebo plnoletý žiak prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára 2019 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v jednotlivých študijných odboroch si môžete pozrieť cez link na webe školy v časti O škole – zameranie školy.