štvrtok, 28 september 2017 08:19

Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Školy umeleckého priemyslu v Prešove www.sup-po.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Škola si je vedomá nedodržiavania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jednej dostupnej forme ako naskenované texty.