štvrtok, 10 december 2015 14:31

Moderná škola

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

 

 

 

     

 

 „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“

Využitie a vybavenie fotoateliéru

V rámci projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú. Na vyučovacích hodinách predmetu fotografovanie využívajú žiaci zakúpené pomôcky, statívy, stojany, odrazové plochy... pri fotografovaní portrétov, zátiší a iného. Fotoaparáty žiaci využívali aj v rámci krajinárskeho kurzu, kde bolo ich úlohou, okrem kresliarskych aktivít, aj zachytenie krajiny, jej zvláštností a osobitostí. Následne je v priestoroch našej školy vytvorená výstava týchto prác, ktoré sú nainštalované v klip rámoch, čo znásobuje výtvarnú a estetickú hodnotu prác.

 

 

Využitie a vybavenie odborných učební pre praktické výtvarné vyučovacie hodiny

Do odborných učební pre praktické výtvarné vyučovacie hodiny sme kúpili stojany na sušenie výtvarných prác, čo nám uľahčuje uskladňovanie prác, ak sú ešte mokré pri technikách maľby s mokrým procesom – tempera, akvarel, olej... zakúpené farby sme využili vo vyučovacom procese na oboznámenie sa najmä s netradičnými výtvarnými technikami, alebo výtvarnými technikami, s ktorými žiaci ešte neprišli do kontaktu a nemali možnosť si ich vyskúšať – maľba akrylom, olejom... Na uskladňovanie žiackych prác nám slúžia zásuvkové boxy, do ktorých si žiaci v obaloch ukladajú svoje dvojrozmerné výtvarné práce a vyučujúci ich využívajú na uloženie veľkých formátov farebných papierov, baliacich papierov a iných kresliarskych a maliarskych podkladov. Tieto odborné učebne sú vybavené aj počítačmi, vizualizérmi a dataprojektormi, čo uľahčuje prácu vyučujúcim najmä v motivačných, prípravných fázach a vysvetľovacích častiach vyučovacích hodín. Pomocou týchto zariadení môžeme ukázať žiakom výtvarné diela, rôznu architektúru... priamo z odbornej literatúry, ktorá sa nám prenesie na tabuľu vo veľkom zväčšení. Takto vieme rozlíšiť aj detaily a nemusíme s danou publikáciou chodiť pomedzi žiakov. Makety geometrických telies používame na vysvetlenie a pochopenie perspektívy, ktorú žiaci využívajú na krajinárskom kurze pri zachytení architektúry v krajine. Tiež sú často súčasťou jednoduchých zátiší pri kresbe alebo maľbe. Rezačky na papier a polystyrén používajú žiaci pri vytváraní najmä priestorových prác.

 

 

Využitie a vybavenie odborných učební pre teoretické odborné vyučovacie hodiny

V odborných učebniach pre teoretické odborné vyučovacie hodiny pracujú žiaci s počítačmi, na ktorých môžu odprezentovať aj domácu prípravu. Na vyučovacích hodinách svoju prácu prezentujú pre všetkých, uľahčuje a zatraktivňuje to prácu žiakov i vyučujúcich. Pomocou vizualizérov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ môžu vyučujúci lepšie priblížiť žiakom preberané učivo z odborných teoretických predmetov, na ktoré nie sú učebnice a doteraz im boli poznámky z učiva diktované. Teraz na to využívame naše učebné texty vypracované pre potreby našej školy.

 

Školská knižnica

Našu školskú knižnicu sme obohatili knižnými titulmi z odbornej oblasti – odborné publikácie s výtvarným zameraním v hodnote 3.131,70 EUR. Tieto publikácie tvoria umeleckú časť knižnice a využívajú ju najmä vyučujúci k svojim prípravám na jednotlivé vyučovacie hodiny. Obohatený knižničný fond nám pomáha pri práci aj na vyučovacích hodinách, pretože tieto publikácie plne využívame pri prezentácii cez vizualizér a dataprojektor v danej učebni.

 

Učebne cudzích jazykov

Odborné učebne pre výuku cudzích jazykov boli z finančných prostriedkov tohto projektu vybavené IKT technikou. Interaktívne tabule pomáhajú zatraktívniť výuku jazykov práve svojou nevšednosťou prípravy na takúto vyučovaciu hodinu a zo strany žiakov potom následne obohacujúcou prácou na takejto tabuli prostredníctvom rôznych úloh, gramatických cvičení. Sprístupnením pripojenia na internet žiaci môžu využívať rôzne zdroje získavania nových informácií a rôzne riešenia zadných úloh. V notebookoch majú nainštalované prekladové slovníky, čo urýchľuje prácu vyučujúcich i žiakov. Cez vizualizér a dataprojektor sú žiakom simulované rôzne situácie, ktoré majú žiaci opísať, či už slovne alebo písomne. CD prehrávač slúži vyučujúcim i žiakom najmä na odposluch hovoreného slova v cudzích jazykoch a následné porozumenie textov zo strany žiakov.

 

Krajinársky kurz kresby a maľby v plenéri

V rámci projektu sa uskutočnili tri turnusy krajinárskeho kurzu s ubytovaním v krásnom prostredí Vysokých Tatier – Tatranskej Lomnici s výjazdmi do miest Gotickej cesty (Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie a Spišská Kapitula). Krajinársky kurz bol venovaný ako teoretickej príprave o perspektíve a problematike kresby v plenéri, tak aj praktickej realizácii za pomoci lektorov. Cieľom kurzov bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, vnímať zákonitosti priestorového videnia, rozvíjať zručnosti v oblasti výtvarných techník so žánrovým zameriavaním sa na gotické celky a detaily architektúry a taktiež fotografické aktivity so zachytením architektonických objektov cez objektív fotoaparátu. Využívali na ňom poľné stojany, ktoré slúžia na uloženie rysovacej dosky s kresliacim papierom. Rozkladacie stoličky poslúžili žiakom najmä pri časovo náročnejších výtvarných technikách, aby mohli pri maľbe sedieť. Spotrebný materiál na kresbu a maľbu využívali žiaci jednak ako podklad alebo ako kresliaci materiál na kresbu ceruzou, uhľom, rudkou alebo pre maľbu akvarelom, temperou, akrylom a aj vzájomnou kombináciou týchto výtvarných techník.

 

 

 

------------------------------------------------------------13.2.2015----------------------------------------------------

                                                                                  

                                                                     

 

         
    www.suspo.sk    

 

 

Stredná umelecká škola v Prešove v rámci Dopytovo – orientovaného projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú plní cieľ projektu „Zvýšiť kvalitu vzdelávania na strednej škole smerom k potrebám trhu práce“ dosiahne škola prostredníctvom týchto aktivít:

 

1. Inovovať obsah a metódy výučby a skvalitniť výstupy vzdelávania vrátane využívania a inovácie didakticko-technického zabezpečenia: V rámci tejto aktivity sa analyzovali školské vzdelávacie programy Strednej umeleckej školy v Prešove v odboroch „propagačné výtvarníctvo“, „propagačná grafika“, „scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba“, „grafická úprava tlačív“, „dizajn a tvarovanie dreva“ a následne inovovali učebné osnovy vybraných predmetov („typografia“, „dejiny výtvarnej kultúry“, „anglický jazyk“, „občianska náuka“, „technológia“, „počítačová grafika“, „fotografovanie“). Zároveň sa na aplikovanie zabezpečili didaktické, učebné pomôcky a učebné materiály pre žiakov a metodické príručky pre učiteľov. Veľkým prínosom je získanie kvalitnej IKT techniky v ateliéroch, PC učebni a fotoateliéri.

  

2. Zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov prostredníctvom podpory kontinuálneho vzdelávania: Pre zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti prebiehajú školenia pedagogických zamestnancov v týchto programoch: 
4.3.1 Program č. 1 – Psychosociálna hygiena pedagogických a odborných zamestnancov. Realizácia tohto programu je naplánovaná na 23. – 25. február 2015. 
4.3.2 Program č. 2 – Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese, kde pedagógovia nadobúdajú vedomosti, zručnosti a profesijnú kompetenciu v práci s vybranými informačnými technológiami, aplikačnými programami a interaktívnou tabuľou (v súčasnosti prebieha).
4.3.3 Program č. 3 – Grafický softvér (corel, photoshop, softvér na animovanú tvorbu, tvorba webu), ktorého cieľom je pochopiť spôsob spracovania vektorovej a rastrovej grafiky, ich kombinácia a súlad, dokázať spracovať také grafické podklady, ktoré sú vhodné pre marketing, prezentáciu a web a pochopiť proces programovania v HTML protokole a vytvoriť také web stránky, ktoré dokáže autor v reálnom čase editovať a využívať ho vo vzdelávacom procese (v súčasnosti prebieha). 
4.3.4 Program č. 4 – Interaktívna tabuľa – využívanie interaktívnej tabule v pedagogickej praxi a vo výučbe (realizované v decembri 2014).

 

3. Inovatívne formy praktickej výučby realizáciou krajinárskeho kurzu pre študentov. Krajinársky kurz je určený pre žiakov druhého ročníka a bude realizovaný v mesiaci máj 2015 v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 375 710,35 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 356 924,83 EUR.

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

www.asfeu.sk

---------------------------------------------------------10.3.2014---------------------------------------------------------

                                                                       

                                                     

         

 

Stredná umelecká škola bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy MŠVVaŠ SR (OPV-2012/1.1/08-SORO) v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

 

Hlavným cieľom projektu je „Zvýšiť kvalitu vzdelávania na strednej škole smerom k potrebám trhu práce“.

Špecifickými cieľmi projektu je inovovať obsah a metódy výučby a skvalitniť výstupy vzdelávania vrátane využívania a inovácie  didakticko-technického zabezpečenia, zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov prostredníctvom podpory kontinuálneho vzdelávania a zaviesť inovatívne formy praktickej výučby realizáciou krajinárskeho kurzu pre študentov.

Škola podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 05.02.2014. Zmluva bola zverejnená dňa 13.02.2014 v Centrálnom registri zmlúv. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 31.07.2015.

Výsledkom  projektu bude modernizácia didaktických prostriedkov, ktoré vytvoria podmienky pre efektívnejšie fungovanie vzdelávacieho procesu ako i záujmovej činnosti. Zvýši sa vzdelanostná úroveň študentov a dôjde tak k ich kvalitnejšej príprave pre vstup na trh práce.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 356 924,83 EUR.

 


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

www.asfeu.sk

Čítať 2128 krát Naposledy zmenené piatok, 31 január 2020 06:44